سامانه شفاف سازی عملکرد شورا

  • نطق پیش از دستور

  • دستور جلسات شورا

  • لوایح شهرداری

  • تذکرات شورا

  • مصوبات شورا

  • وب سایت شورا

راهنمای استفاده از سامانه مصوبات شورا

وب سایت شورا

از طریق این قسمت میتوانید مستقیم به وب سایت شورای اسلامی شهر فسا وارد شوید و از آخرین اتفاقات و تحولات شورا آگاه شوید . 

اعضای شورا

در این قسمت میتوانید اعضای شورای شهر فعلی شهرستان فسا را ببینید و اطلاعات بیشتری پیرامون آنها کسب کنید .

مصوبات شورا

از طریق این قسمت میتوانید مستقیم به وب سایت شورای اسلامی شهر فسا وارد شوید و از آخرین اتفاقات و تحولات شورا آگاه شوید . 

تذکرات شورا

در این قسمت میتوانید اعضای شورای شهر فعلی شهرستان فسا را ببینید و اطلاعات بیشتری پیرامون آنها کسب کنید .