پرسنل شهرداری فسا


شهردار محترم شهرستان فسا

مدیر حراست شهرداری فسا

مدیر روابط عمومی شهرداری فسا

مدیر شهرسازی شهرداری فسا

شهردار محترم شهرستان فسا

مدیر حراست شهرداری فسا

مدیر روابط عمومی شهرداری فسا

مدیر شهرسازی شهرداری فسا

شهردار محترم شهرستان فسا

مدیر حراست شهرداری فسا

مدیر روابط عمومی شهرداری فسا

مدیر شهرسازی شهرداری فسا