فرم نگرش شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری

فرم نگرش شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری

  • ویژگی ها فردی

  • میزان رضایت در بخش خدمات شهری