فرم شناسایی سرمایه گذار

  • حقیقی

  • حقوقی

  • آدرس دقیق پستی

  • ذکر گزیده ای از سوابق و رزومه کاری با الصاق نمودن تصویر مستندات:
  • ذکر گزیده ای از توانمندی مالی و اجرایی با الصاق نمودن تصویر مستندات