روزرو وقت ملاقات

بارگذاری...

راهنمای استفاده از سیستم رزور وقت ملاقات آنلاین

۱. نام سرویس

در این قسمت ابتدا دسته بندی مورد نظر جهت رسیدگی سپس سرویس مورد نظر و شخص مورد نظر جهت ملاقات را مشخص نمایید .

۲. زمان

در این قسمت از میان روزها و ساعت های در دسترسی ، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید .

۳. جزئیات

در این قسمت نام کامل خود به همراه شماره تماس و در صورت امکان ایمیل خود را وارد کنید